Saksopplysninger – Mitt forsøk på å bidra som god multikulturell marxist. Ellerno…

(Denne artikkelen er en revidert versjon av et notat eg publiserte på facebook den 4. august 2011)

De siste dagene har jeg sett folk grave frem fjesboksider, artikler, blogger og annet rask hvor det sies mye rart og kreativt om norge, nordmenn, fremmedkulturelle og innvandring. Noen steder forsøkes det på debatt. Noen steder forsøkes det til og med på debatt som ikke blir rene flame-wars. Foreløpig har jeg til gode å se påstander bli bygget opp av dokumenterbare fakta.

Det er trist. Jeg tror det er vanskelig å overbevise noen som har et annet syn enn en selv ved å kun slenge om seg med verdiladete uttrykk og udokumenterbare påstander. Det hjelper ikke å løfte frem en debatt som til nå har fått gjære i mørke avkroker hvis ingen samtidig kan få kilt inn en saksopplysning eller to før de stakkars innvandrerfientlige tomsingene slukøret kryper seg tilbake i skjul. Hadde det ikke vært greit å kunne ty til tyngre skyts? Intet er mer effektivt for de villfarne enn et ublidt møte med virkeligheten.

Hva skal jeg kjempe med, spør du kanskje, hva er mitt våpen?

Frykt ei, her kommer ditt vern mot vold, i form av korte, konsise og dokumenterbare fakta fint pyntet med lenker og referanser.

“De kommer hit for å ta jobbene våre/nyte av våre goder”
Arbeidsinnvandring er nesten utelukkende innvandring fra EU/EØS. Polakker utgjør den største gruppen. De fleste jobber i anleggsbransjen (hvor det forøvrig ikke er noe særlig arbeidsledighet å snakke om). Av de som kommer utenfra EU/EØS snakker vi stort sett om spesialister og fagpersoner.

Kilde: regjeringen.no

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2008/nokkeltall–arbeidsinnvandring-til-norge.html?id=508295

“Asylsøkere er kriminelle/overfallsmenn/voldtektsforbrytere/dumminger som vi ikke liker”

98% av siktelser i Norge retter seg ikke mot asylsøkere. Av de resterende 2%, er mesteparten lovbrudd som sannsynligvis er begått av personer uten fast opphold. Vil man bruke utvisning som virkemiddel mot lovbrudd, så er det norske statsborgere man i så fall bør deportere. Vil man hindre potensielle lovbrudd fra utlendinger, bør man stenge grensene for turisme fullstendig.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

http://www.ssb.no/magasinet/slik_lever_vi/art-2004-12-10-01.html

“Utlendinger er kriminelle/overfallsmenn/voldtektsforbrytere/dumminger som vi ikke liker”

Kriminalitet blant innvandrere og innvandrerungdom kan langt på vei forklares med de samme mønstre som brukes for å observere annen kriminalitet: Manglende deltagelse i skole og arbeidsliv, økonomiske forhold og boforhold, foreldres utdanningsnivå og deltagelse i arbeidslivet.

(Med andre ord er de sannsynligvis kriminelle fordi de tilhører samme sosioøkonomiske gruppering som den innvandringsfientlige personen du trenger denne saksopplysningen for å argumentere mot. Kettle? Black? Anyone?)

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

http://www.ssb.no/emner/03/05/sa_krim/sa110/sosial_bakgrunn.pdf

“Hvis de ikke kan følge loven så må de ut!”

UDI oppgir allerede at det er en prioritert oppgave.

Kilde: UDI

http://www.udi.no/Nyheter/2011/–Utvisning-av-kriminelle-prioriteres/

“Innvandrere kan sitte på ræv hjemme og ikke lære norsk”

Innvandrere er lovpålagt å delta i norskopplæring i tillegg til ganske mye annen opplæring. Det er kommunen som har ansvaret for denne opplæringen, så om du ikke synes de lærer norsk godt nok så får du ta et oppgjør med kommunen der du bor.

Kilde: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Kapittel 2

http://lovdata.no/all/tl-20030704-080-002.html#2

“Innvandrere kommer til Norge for å få trygd”

Asylsøkere som kommer til Norge ender som oftest opp i ufaglærte yrker. Nordmenn i samme yrkesgruppe er en overrepresentert del av befolkningen i forhold til å bli uføre. Tar man høyde for disse forholdene, er risikoen for at innvandrere får trygdeordninger omtrent lik med risikoen for at nordmenn gjør det. Tar man høyde for stressfaktorer og helseforhold i sammenheng med at asylsøkerne kommer fra konfliktområder, er innvandrere svakt underrepresentert i forhold til uføretrygd.

Kilde: Journal of Public Health

http://sjp.sagepub.com/content/early/2009/04/03/1403494809104220.abstract

“Innvandrere har bedre ytelser fra nav enn nordmen, og det er enklere for dem å få ytelser fra nav”

Innvandrere får en viss stønad for å delta i lovpålagt norskundervisning og lignende. Denne introduksjonsstønaden er naturlig nok forbeholdt innvandrere, og de slipper naturlig nok å krangle lenge med nav for å motta den (så lenge de stiller opp på undervisning og ikke mottar andre ytelser fra nav).

I forhold til uførepensjon, har innvandrere i dag dårligere ordninger enn nordmenn fordi det tar lang tid å opparbeide seg trygdepoeng. For nordmenn rammer dette unge mennesker som ikke har hatt tid til å opparbeide seg trygdepoeng, som kompensasjon får disse en tillegsordning kalt “ung og ufør”. Det finnes ikke noen slik ordning for innvandrere. Innvandrere har dermed langt dårligere uførepensjonsordninger enn nordmenn.

Det ligger i skrivende stund en stortingsproposisjon ute til høring hvor det foreslås at trygdegrunnlaget beregnes ut fra lønnsnivået de tre beste av de siste årene. Dette vil kunne redusere forskjellene mellom innvandrere og norskfødte.

Kilde: Stortingsproposisjon 130 L, Kapittel 9 Nye uføreregler – overgangsregler

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-130-l-2010–2011/9.html?id=644960

Utlendinger er voldtektsmenn som overfaller folk i Oslo

Både Nordmenn og utlendinger utfører overfallsvoldtekter i Oslo, og det er ikke slik at overfallsmennene “stort sett” er muslimer.

Kilde: Oslo Politidistrikt

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_1309.pdf

Det finnes helt sikkert mye jeg ikke vet om denne debatten ennå, så opplys meg gjerne om flere forhold. Udokumenterbare påstander og ren synsing har jeg imidlertid ikke øre for.

Så det så.

flattr this!

This entry was posted in Innvandring and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Saksopplysninger – Mitt forsøk på å bidra som god multikulturell marxist. Ellerno…

  1. Arnt Joakim says:

    Enda et våpen: http://hjernedvask.no/?p=1646

    Og husk at målet med en debatt ikke er å overbevise motdebattanten, men å overbevise de som følger med på debatten.

  2. Pingback: Hei @DenFlinkeJenta. Jeg leser bloggen din! | Superaktivt tankespinn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>